นโยบายความเป็นส่วนตัว | iShopForIpsos

นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายวิธีที่บริษัท อิปซอสส์ จำกัด (“บริษัท”) ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่บริษัทได้รับ (ต่อไปนี้จะแทนว่า “Mystery Shopper”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เมื่อคุณได้เข้าร่วมกับเว็บไซต์ iShopFor Ipsos (ต่อไปนี้จะแทนว่า “เว็บไซต์”) เพื่อทำงาน Mystery Shopping ดังนิยามในข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือแบบสำรวจ หรือการใช้เว็บไซต์ iShopFor Ipsos และช่องทางออนไลน์ของบริษัท และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า ระบบ iShopFor Ipsos ซึ่งให้บริการโดย Research Metrics และเป็นไปตามตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการให้ความยินยอมการเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Research Metrics ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบของบริษัท


เว็บไซต์ iShopFor Ipsos จัดทำขึ้นโดยบริษัท และข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้รับการควบคุมโดยบริษัท

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548


บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Ipsos (“Ipsos”) ที่ตั้งอยู่ทั่วโลกและเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย


หัวข้อ

 1. บริษัทเก็บข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณ
 2. ทำไมบริษัทจึงต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณ
 3. บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุณอย่างไรบ้าง
 4. บุคคลที่สาม
 5. ผู้เยาว์
 6. การใช้คุกกี้และโค้ดลักษณะเดียวกัน
 7. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่ได้รับจากคุณไว้นานเท่าไร
 8. Ipsos มั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลส่วนตัวของฉันปลอดภัย
 9. คุณจะเข้าถึงข้อมูลของคุณ แก้ไข ขอให้โอนย้าย และ/หรือลบทิ้งได้อย่างไร
 10. ติดต่อบริษัท
 11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท
 12. ลิงก์ที่มีประโยชน์
 13. บริษัทเก็บข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณ

เมื่อคุณตัดสินใจเข้าร่วมกับเว็บไซต์บริษัท บริษัทจะดำเนินการเก็บข้อมูลที่คุณใช้กรอกลงบนแบบฟอร์มลงทะเบียน โดย Ipsos อาจเก็บข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลเมื่อคุณลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ iShopFor Ipsos

บริษัทยังอาจเก็บข้อมูลประเทศและภาษาที่คุณเลือกใช้เมื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์อีกด้วย


บริษัทจะเก็บข้อมูลอื่นๆ โดยใช้ระบบ iShopFor Ipsos ที่ให้บริการและดูแลโดย Research Metrics เมื่อคุณกรอกข้อมูลส่วนตัวของ Shopper หรือให้ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นๆลงบนเว็บไซต์ และระบบ iShopFor Ipsos ทำงาน Mystery Shopping เสร็จสิ้น

 

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Research Metrics ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบของบริษัท
ข้อมูลเบื้องต้นที่บริษัทจัดเก็บมีดังนี้:

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • เพศ
 • วันเกิด
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • ภาษา
 • ประเทศ

สำหรับรายการฉบับเต็มเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมเช่นเดียวกับประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทเก็บรวบรวม กรุณาตรวจสอบภาคผนวก ก ด้านล่าง
 

 1. ทำไมบริษัทจึงต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

จุดประสงค์หลักในการเก็บข้อมูลจากคุณ คือ เพื่อรับรองว่าบริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกับคุณได้   เมื่อคุณเข้าร่วมกับเว็บไซต์ iShopFor Ipsos บริษัทถือว่าได้เริ่มทำสัญญากับคุณซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เช่นเดียวกับความตกลงว่าด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไข   เมื่อคุณตอบรับงานใดๆ บริษัทถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมกับความตกลงนั้นๆ แล้ว

เพื่อให้บรรลุความตกลงและเสนองานที่เหมาะสมให้กับคุณ บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการระหว่างการสรรหา Shopper หรือข้อมูลที่คุณกรอกเพิ่มเติมในหน้าข้อมูลส่วนตัวบนระบบ iShopFor Ipsos และประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ   ข้อมูลนี้ยังมีความจำเป็นต่อการชำระค่าจ้างให้กับคุณหรือติดต่อคุณเกี่ยวกับงาน

นอกจากนั้น บริษัทยังอาจเก็บข้อมูลของคุณจากข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับงาน การตอบรับงานที่มอบหมายซึ่งเป็นทางเลือกของคุณเอง อาจมีกรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลจากคุณ โดยคุณได้ให้ความยินยอมหรือให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเหมาะสมหรือความจำเป็น

3. บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ได้จากคุณอย่างไรบ้าง

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ได้จากคุณเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • บรรลุความตกลงหรือข้อตกลงในแต่ละงานที่บริษัทมีร่วมกับคุณ
 • เก็บบันทึกข้อมูล Mystery Shopper ทั้งหมด
 • บริษัทจะใช้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลเพื่อติดต่อคุณเมื่อมีงานที่เหมาะสมกับคุณ หรือเมื่อบริษัทต้องการตรวจรับรองคำตอบของคุณ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะงานที่คุณทำให้กับบริษัท   บริษัทใช้ที่อยู่ วันเกิด เพศ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อรับประกันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดในแต่ละงาน
 • บริษัทอาจใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์คำตอบจาก Shopper ทั้งหมด และประเมินว่ามีทิศทางข้อมูล (Trends) ในกลุ่มข้อมูลส่วนตัวประเภทใด
 • เพื่อส่งคำเชิญชวนให้มาร่วมทำงานที่เหมาะสมกับคุณโดยมีพื้นฐานจากข้อมูลที่คุณกรอกในข้อมูลส่วนตัวของ Mystery Shopper หรือจากการตอบคำถามในอีเมลหรือแบบสำรวจต่างๆ
 • ส่งโค้ดสำหรับยืนยัน (Verification Code) ให้คุณทางอีเมล เพื่อรับรองการลงทะเบียนของคุณและเปิดการใช้งานบัญชี Mystery Shopper ของคุณ
 • เพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของคุณเข้าไปในแบบสำรวจที่คุณทำ เช่น สถานที่ ประเภทอาชีพ ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์คำตอบและให้ผลลัพธ์การวิจัยที่ไม่เจาะจงเฉพาะบุคคลและเป็นเชิงสถิติ
 • ให้คุณเข้าร่วมในกิจกรรมจับฉลากที่คุณมีสิทธิเข้าร่วมหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วม
 • บริษัทจะส่งคำตอบในแบบสำรวจของคุณพร้อมกับข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของงานเมื่อคุณให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร   ลูกค้าจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ทางการวิจัยเท่านั้นดังที่อธิบายไว้ในตัวงาน   ลูกค้าอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณหรือเพื่อเชิญให้คุณมาเข้าร่วมการวิจัยเพิ่มเติมหรือการฝึกอบรม ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบ เพื่อให้ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณก่อนที่ข้อมูลของคุณจะถูกส่งให้ลูกค้าด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อสร้างข้อมูลที่ไม่เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลและเป็นเชิงสถิติของสมาชิกเว็บไซต์โดยมีพื้นฐานจากข้อมูลที่ได้รับจาก Mystery Shopper
 • ส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม Ipsos โดยได้รับความยินยอมจากคุณ เพื่อที่บริษัทเหล่านั้นจะได้เชิญคุณไปเข้าร่วมการวิจัยที่พวกเขากำลังดำเนินการซึ่งอาจเหมาะสมกับคุณ
 • ส่งอีเมลจดหมายข่าว การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ ประกาศ และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ดังที่คุณยินยอมในขั้นตอนการลงทะเบียน

บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่บริษัทใช้มีความแม่นยำ เพียงพอ ตรงประเด็น และไม่ซ้ำซ้อน ตามจุดประสงค์ของการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว   บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ได้มาเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอม

บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณนอกเหนือจากการวิจัยและเหตุผลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างเด็ดขาด   บริษัทจะไม่พยายามขายอะไรให้กับคุณหรือใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด และบริษัทจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดและการโฆษณา

 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกเว็บไซต์ของบริษัทหรือข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกหนึ่งในเว็บไซต์ของบริษัท กรุณาติดต่อทีมช่วยเหลือ Shopper โดยส่งอีเมลมาที่ thailand@ishopforipsos.com

 1. บุคคลที่สาม

บริษัทอาจใช้ให้ผู้รับจ้างช่วง โปรแกรม/แอปพลิเคชัน หรือบริษัทในเครือดำเนินงานในนามของบริษัทสำหรับการควบคุมและรับผิดชอบในการเก็บข้อมูล การชำระเงินให้กับคุณ การแปลความหมาย การติดต่อสื่อสาร การสร้างแผนที่ตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลส่วนตัว (กรุณาตรวจสอบหัวข้อที่ 6 ในข้อกำหนดและเงื่อนไข) หรือดังที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น   ผู้รับจ้างช่วงบางรายอาจอยู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างเหล่านี้ต้องทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการจัดการความปลอดภัยเช่นเดียวกับบริษัท และต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม หากต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท

บริษัทใช้แอปพลิเคชันหลายตัวจาก Google อาทิ Gmail และ Google Translate กิจกรรมที่ใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

เมื่อคุณใช้ Facebook เพื่อติดต่อกับบริษัท การใช้งานนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องของและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook

ในบางกรณี บริษัทอาจให้ข้อมูลของคุณกับลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ

 

สำหรับรายชื่อบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบภาคผนวก ข ข้างท้าย

  

 

 1. ผู้เยาว์
  สำหรับงานใดๆ ที่มีเป้าหมายเป็นผู้เยาว์ บริษัทจะขอความยินยอมจากสมาชิกเว็บไซต์ซึ่งเป็นบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ซึ่งสามารถใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ตามกฎหมาย ก่อนที่บริษัทจะเชิญผู้เยาว์คนดังกล่าวมาร่วมงานวิจัย
 2.  การใช้คุกกี้และโค้ดลักษณะเดียวกัน
  เมื่อเข้าร่วมทีม Mystery Shopper ออนไลน์กับบริษัทและทำงาน Mystery Shopping กับบริษัทแล้ว ถือว่าคุณได้ยินยอมที่จะใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีลักษณะเดียวกันเก็บข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่คุณใช้ในการทำงาน Mystery Shopping และกิจกรรมการวิจัยดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งทำให้เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมจดจำกิจกรรมและการตั้งค่าของคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์นั้นๆ คุกกี้ไม่อันตราย แต่อย่างไรก็ตาม คุกกี้มีความสำคัญต่อการป้องกันความเป็นส่วนตัว คุกกี้ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นรายบุคคลได้ และไม่สามารถตรวจจับการลงชื่อเข้าใช้งานโดยมิชอบได้

เว็บไซต์ iShopfor Ipsos ของบริษัทเก็บข้อมูลโดยการใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีลักษณะเดียวกัน คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้สามารถอ่านได้ที่ www.aboutcookies.org

 

คุกกี้ที่บริษัทใช้

 

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อให้หน้าตาของ iShopFor Ipsos เหมือนกันทั้งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ เพื่อจดจำการตั้งค่าของคุณขณะเข้าใช้งานเว็บไซต์ iShopfor Ipsos
รายชื่อคุกกี้และเทคโนโลยีลักษณะเดียวกันที่เว็บไซต์ iShopfor Ipsos ใช้ สามารถตรวจสอบได้ที่ คุกกี้


คุณสามรถลบ “คุกกี้” หรือป้องกันการใช้งานคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณป้องกันเว็บไซต์ของบริษัทจากการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์และคุณอาจไม่สามารถเข้าร่วมทีม Mystery Shopper ได้

ความยินยอมให้ใช้คุกกี้

 

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ยินยอมให้ใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ผู้ใช้งานจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราเซอร์   สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ใช้คุกกี้แล้ว   อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจำกัดการใช้งานหรือป้องกันการใช้งานคุกกี้ได้จากการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณ   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ โปรดเลือกเบราเซอร์ที่คุณใช้จากรายการด้านล่างนี้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บน iShopFor Ipsos ติดต่อบริษัทได้ที่ info@ishopforipsos.com 1. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่ได้จากคุณไว้นานเท่าไร

บริษัทจะเก็บข้อมูลที่คุณกรอกเมื่อคุณเข้าร่วมทีม Mystery Shopper พร้อมกับข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คุณกรอกในแบบสำรวจนานเท่าที่คุณเป็น Mystery Shopper ของบริษัท

 

เมื่อสมาชิกภาพ Mystery Shopper ของคุณสิ้นสุดลง บริษัทจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออก   บริษัทอาจยังเก็บข้อมูลที่จะป้องกันการลงทะเบียนกลับเข้ามาใหม่ของคุณ (ในกรณีที่คุณถูกเพิกถอนการเป็น Mystery Shopper) หรือตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

 

บริษัทอาจยังเก็บข้อมูลบางส่วน เช่น ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายถึงการทำงานร่วมกัน


 1. Ipsos มั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลส่วนตัวของฉันปลอดภัย


บริษัทจริงจังกับความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย   ฉะนั้น บริษัทจึงใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลของคุณได้รับการป้องกันจากการสูญหาย การโจรกรรม หรือการนำไปใช้โดยมิชอบ มาตรการป้องกันประกอบด้วยการรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานของบริษัท การควบคุมการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและใช้การเข้ารหัสเมื่อบริษัทเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

 

หากมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเป็นความเสี่ยงกับสิทธิและเสรีภาพของคุณ บริษัทจะแจ้งให้คุณ ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคุณ บริษัทมีการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกสำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่เป็นประจำ และได้รับการรับรองว่าบริษัทได้ทำตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

9. คุณจะเข้าถึงข้อมูลของคุณ แก้ไข ขอให้โอนย้าย และ/หรือลบทิ้งได้อย่างไร

 

คำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการแก้ไขข้อมูล


สำหรับการส่งคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คำปรึกษา และ/หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของคุณ   คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ iShopFor Ipsos   อย่างไรก็ตาม คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางประการจำเป็นต้องใช้การแก้ไขหรือลบข้อมูลโดยบุคคล

 

ในกรณีดังกล่าว โปรดส่งคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ iShopFor Ipsos หรือติดต่อทีมช่วยเหลือ Ipsos Mystery Shopper

สำหรับการส่งคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุณต้องเข้าสู่ระบบของ iShopFor Ipsos และส่งคำขอผ่านช่องทาง “ความเป็นส่วนตัวของฉัน”

ทีมงานของบริษัทต้องใช้เวลาเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ ซึ่งอาจใช้เวลาดำเนินการได้สูงสุดถึง 30 วันหลังจากยื่นคำขอ

ติดต่อทีมงานของบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล: thailand@ishopforipsos.com

ที่อยู่:
บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

กรุณาระบุชื่อล็อกอิน (หากทราบ) หรืออีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนเว็บไซต์ iShopFor Ipsos

 

คำขอยกเลิกและการลบข้อมูล

สำหรับการออกจากทีม Mystery Shopper ของบริษัท คุณต้องเข้าสู่ระบบ iShopFor Ipsos และส่งคำขอที่ “ความเป็นส่วนตัวของฉัน”

คำขอออกจากทีม Mystery Shopper สามารถดำเนินการได้เมื่องานของคุณได้รับการตรวจรับรองและชำระเงินค่าจ้างแล้วเท่านั้น

เมื่อคำขอของคุณได้รับการดำเนินการแล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ของคุณจะถูกลบและบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกการใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของคุณที่จำเป็นต่อการระบุตัวตนจะถูกเก็บไว้โดย Ipsos เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างคุณและบริษัท

บริษัทอาจยังเก็บข้อมูลของคุณ อาทิ ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น

โปรดจำไว้ว่าการยกเลิกทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและไม่สามารถนำบัญชีของคุณกลับมาใช้อีกครั้งได้

 

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิขอสำเนาข้อมูลของคุณที่บริษัทเก็บไว้และมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวของคุณ นอกจากนั้นคุณยังมีสิทธิส่งต่อข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัทแก่บุคคลอื่น   ในหลายกรณีคุณมีสิทธิขอให้บริษัทลบล้างข้อมูลส่วนตัวของคุณที่บริษัทมีภายใต้ข้อจำกัดข้างต้น

 

คุณยังมีสิทธิที่จะจำกัด คัดค้าน และร้องเรียนกับผู้มีอำนาจรับผิดชอบ

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิที่จะไม่ทำตามการตัดสินใจที่มาจากขั้นตอนอัตโนมัติ อาทิ การทำประวัติข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีผลกระทบทางกฎหมายหรือผลกระทบสำคัญอื่นๆ ต่อคุณ   หากมีการรั่วไหลซึ่งข้อมูลส่วนตัวเกิดขึ้นและมีแนวโน้มอย่างมากที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ บริษัทจะแจ้งให้คุณ ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด

หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น โปรดส่งคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ของ iShopFor Ipsos หรือติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของบริษัทดังระบุไว้ด้านล่าง

10. ติดต่อบริษัท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกทีม Mystery Shopper ของบริษัท กรุณาส่งคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ของ iShopFor Ipsos หรือติดต่อทีมช่วยเหลือ Ipsos Mystery Shopper ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล: thailand@ishopforipsos.com

ที่อยู่:
บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ความร่วมมือของบริษัทกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล หรือข้อมูลของคุณที่บริษัทเก็บไว้ โปรดติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของบริษัท

โดยส่งอีเมลมาที่ thailand@ishopforipsos.com พร้อมระบุหัวข้อ “ Ipsos Mystery Shopper Panel”

หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ด้านล่าง
จ่าหน้าซอง: iShopFor Ipsos
ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล
บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

 

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ ในประเทศไทยสามารถรับเรื่องร้องเรียนของคุณได้เช่นกัน

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท

บริษัทตรวจทานนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอยู่เสมอและบริษัทจะแจ้งการปรับปรุงต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหน้าข่าวสารบนเว็บไซต์สำหรับ Mystery Shopper ทางอีเมล หรือเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หลังมีการเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ [1st February 2021].

12. ลิงก์ที่มีประโยชน์


World organisation for market research - ESOMAR: www.esomar.org
Mystery Shopping Providers Agency – MSPA: www.mspa-global.org

 

ภาคผนวก ก: รายการข้อมูลส่วนตัวของ Shopper ที่บริษัทต้องการ
ตารางด้านล่างนี้แสดงถึงข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมเพื่อให้คุณสามารถทำงาน Mystery Shopping กับ Ipsos ได้   ข้อมูลทั้งหมดด้านล่างไม่ได้บังคับตอบ
ข้อมูลขั้นต่ำที่เก็บรวบรวม

เว็บไซต์ iShopFor Ipsos

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

ชื่อ

นามสกุล

วันเกิด

เพศ

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล

ที่อยู่

ประเทศ

ภาษา

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลประจำตัว Shopper บน iShopFor Ipsos

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

ล็อกอิน

ชื่อ

นามสกุล

ที่อยู่

เพศ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ภูมิภาค

ประเทศ

ภาษา

หมายเลขโทรศัพท์บ้านและมือถือ

อีเมล

 

รายละเอียด iShopFor Ipsos

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

วันเกิด

 

ข้อมูลส่วนตัวของ Shopper บน iShopFor Ipsos

 

การชำระเงิน

ข้อมูลการวางบิลและชำระเงิน

 

ข้อมูลอาชีพ

 

รายละเอียดการจ้างงานและการชดเชย

 

หมายเลขบัญชีธนาคาร

สำหรับผู้รับจ้างอิสระ

หมายเลขประกันสังคม

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ข้อมูลส่วนตัวของ Shopper บน iShopFor Ipsos

 

ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลส่วนตัว

 

ข้อมูลอาชีพ

 

ข้อมูลทักษะในการทำงาน

 

ข้อมูลทางชีวภาพ

 

ภูมิภาค

สถานภาพสมรส

ครอบครัว

วุฒิการศึกษา

สถานภาพการจ้างงาน

บริษัทของคุณ

ประเภทงาน

ตำแหน่งงาน

อีเมลสำหรับธุรกิจ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ขนาดรองเท้า

ขนาดเสื้อผ้า

แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์

สัตว์เลี้ยง

โซเชียลมีเดียที่ใช้งาน

สูบบุหรี่

ข้อมูลส่วนตัวของ Shopper บน iShopFor Ipsos

 

ภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 

ความรู้ทางภาษา

ข้อมูลส่วนตัวของ Shopper บน iShopFor Ipsos

 

พลังงานและสาธารณูปโภค

 

ข้อมูลส่วนตัว

 

ประเภทที่อยู่อาศัยของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวของ Shopper บน iShopFor Ipsos

 

ยานยนต์

ข้อมูลส่วนตัว

ใบขับขี่

ยานพาหนะ

ข้อมูลส่วนตัวของ Shopper บน iShopFor Ipsos

 

การเงิน

 

ข้อมูลส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัย

ข้อมูลส่วนตัวของ Shopper บน iShopFor Ipsos

การสื่อสาร

 

ข้อมูลส่วนตัว

ผู้ให้บริการอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวี

ข้อมูลส่วนตัวของ Shopper บน iShopFor Ipsos

 

การยืนยันขั้นสุดท้าย

 

ข้อมูลส่วนตัว

 

ข้อมูลทางชีวภาพ

 

ประสบการณ์ทำงาน Mystery Shopping ของคุณ

ประเภทงาน Mystery Shopping ที่คุณต้องการทำ

ภาพถ่ายหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน

ฐานข้อมูลการให้ความยินยอมและสัญญา

สัญญา Shopper

เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขและการให้ความยินยอม

เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอม

ระบบ iShopFor Ipsos

แอปพลิเคชันสำหรับมือถือ

ช่องทางออนไลน์

เว็บไซต์

ข้อมูลพื้นที่

 

ที่ตั้ง/วันที่/เวลา

ข้อมูลการเชื่อมต่อ

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลอุปกรณ์และเบราเซอร์

หมายเลขไอพี (IP Address)

ข้อมูลหน้าที่เข้าชม

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลจากงานสำรวจ Mystery Shopping งาน  Mystery Shopping ทางโทรศัพท์ งาน  Mystery Shopping ทางอีเมลและงานการตลาดอื่นๆ   การประเมินการบริการ  งานวิจัยการตลาด การเก็บข้อมูล และการรายงานผลลัพธ์โครงการ

ไฟล์สื่อต่างๆ และข้อมูลจากไฟล์ดังกล่าว

ประวัติข้อมูล

หน่วยวัดการทำงานและประวัติ

ประวัติลูกค้า

 

 

 


 

ภาคผนวก ข : รายชื่อบุคคลที่สาม

โฆษณา

เครื่องมือ

จุดประสงค์

บริษัท

Google Analytics

Google Tag Manager

วิเคราะห์การจราจรของข้อมูลหน้าลงทะเบียน iShopFor Ipsos

วิเคราะห์การจราจรของข้อมูลหน้าข่าวสารของบริษัท

Google

Google Ads

โฆษณาบน Google Search และหุ้นส่วน

Google

Facebook

โฆษณาบน Facebook ทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

Facebook

Instagram

โฆษณาบน Instagram

Facebook

 

การปฏิบัติงาน

Shopmetrics

Mobiaudit

แอปพลิเคชันมือถือ ระบบออนไลน์และฐานข้อมูล Shopper เพื่อจัดการงาน Mystery Shopping

Research Metrics

Mailchimp

ผลวิเคราะห์ Bulk Email ที่ส่งให้ Shopper และการโต้ต้อบอีเมล

Mailchimp

Facebook

Messenger

Instagram

การติดต่อกับ Mystery Shoppers และสื่อบันเทิง

Facebook

Twitter

การติดต่อกับ Mystery Shoppers และสื่อบันเทิง

Twitter

Batchgeo

การสร้างแผนที่จากข้อมูลของ Shopper

Batchgeo

Windows

Pack office

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทั่วไปสำหรับการทำงาน   บริษัทใช้เอกสาร Excel และ Words ที่มีข้อมูลของ Shopper ในการปฏิบัติงานของบริษัท

Windows

comX

อีเมลอย่างเป็นทางการของบริษัทสร้างผ่าน comX   บริษัทรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล

comX

Gmail

ที่อยู่อีเมลอย่างเป็นทางการของเราสร้างขึ้นผ่าน Gmail เราส่งและรับข้อมูลผ่านอีเมล

Google

Zimbra

เซอร์เวอร์อีเมลและเว็บไซต์ลูกค้า

Zimbra

Skype

ใช้สำหรับการติดต่อภายในทีมของบริษัท

Skype

Microsoft Teams

ใช้สำหรับการติดต่อภายในทีมของบริษัท

Microsoft Corporation

Chatbot

 

Microsoft Power BI

ซอฟต์แวร์สำหรับแชตสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือชอปเปอร์เพิ่มเติมและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง.ให้การสนับสนุนทั่วไปและเก็บรวบรวมคำถามต่างๆ จากผู้ใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูลแชตบอต ช่องทางการรายงานสำหรับข้อมูลจากแชตบอต

Feedyou

 

Microsoft Corporation

Infobip

แพลตฟอร์มการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อจัดการการติดต่อกับชอปเปอร์ อาทิ การโทรด้วยเสียง อีเมล เอสเอ็มเอส ไลฟ์แชต การสนทนาผ่าน WhatsApp และ Facebook Messenger แชตบอต

ระบบออนไลน์ & ฐานข้อมูลชอปเปอร์

การวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสาร

Infobip

WhatsApp

การติดต่อกับ Mystery Shoppers และสื่อบันเทิง

Facebook

Viber

การติดต่อกับ Mystery Shoppers และสื่อบันเทิง

Viber

 

การตรวจรับรองความถูกต้อง

Google translate

ใส่คำตอบจากแบบสำรวจของ Shopper เพื่อตรวจสอบภาษา

Google

Grammarly

ใส่คำตอบจากแบบสำรวจของ Shopper เพื่อตรวจสอบภาษา

Grammarly

 

การชำระเงิน

Symphony

ใส่ข้อมูลของ Shopper เพื่อการชำระเงินและเอกสารแสดงรายการชำระเงิน

Ipsos

Banks

ดำเนินการชำระเงิน

Siam Commercial Bank