ข้อกำหนดการใช้งาน | iShopForIpsos

ข้อกำหนดการใช้งาน

  • เข้าสู่เว็บไซต์และใช้งานเว็บไซต์ได้ฟรี
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากจุดประสงค์ส่วนบุคคลเว้นแต่จะมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Ipsos
  • หากไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Ipsos ห้ามมิให้มีการแทรกแซงระบบหรือเนื้อหาของเว็บไซต์   มีเพียง Ipsos เท่านั้นที่มีสิทธิตัดสินใจเปลี่ยนแปลง เพิกถอน หรือเพิ่มเติมส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้
  • ข้อมูลใดๆ ที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ ยกเว้นข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่ถือว่าเป็นสัญญาในการสร้างข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่าง Ipsos และผู้ใช้งาน เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • มีเพียง Ipsos เท่านั้นที่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้   เงื่อนไขในปัจจุบันในการใช้งานเว็บไซต์นั้นถูกต้องและมีผลบังคับใช้ในวันที่ตีพิมพ์ข้อมูล

การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

  • ข้อมูลที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลของ Ipsos
  • Ipsos ไม่รับประกันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นถูกต้องและสมบูรณ์   Ipsos ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ตีพิมพ์ลงบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับประกันความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์และการใช้ข้อมูลหรือลิงก์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์
  • Ipsos จะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับข้อปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัด) การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ สื่อหรือบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์

หรือแหล่งที่มาของข้อมูล

 Ipsos จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย การสูญเสีย หรือความไม่พอใจที่เกิดขึ้นหรืออ้างว่าเกิดขึ้นโดยหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการอ้างอิงเนื้อหา สินค้า หรือการบริการบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอก

  Ipsos ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นใดๆ ที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นการโฆษณา ก่อให้เกิดความไม่พอใจ ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท หยาบคาย และ/หรือไม่สามารถยอมรับได้

  • Ipsos จะรับผิดชอบเนื้อหาของข้อมูลที่เก็บอยู่ในส่วนคำขอของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ก็ต่อเมื่อ Ipsos รับรู้ว่าเนื้อหาของข้อมูลที่เก็บไว้หรือพฤติกรรมของผู้ใช้งานนั้นผิดกฎหมาย หรือหาก Ipsos รับรู้ถึงข้อมูลหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายแต่ไม่ได้ดำเนินการลบข้อมูลนั้นในทันที
  • Ipsos ไม่จำเป็นต้องคอยตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูลที่เก็บไว้หรือ หมั่นสืบหาข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่บ่งบอกถึงการละเมิดกฎหมาย

 

ช่องทางติดต่อเรา

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหรือเขียนหาเราที่ info@ishopforipsos.com