Podmienky | iShopFor Ipsos

PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNKY ISHOPFOR IPSOS

  • Prístup na webovú stránku a jej využívanie je bezplatné.
  • Použitie tohto webu alebo jeho časti pre iné účely ako osobné účely nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.
  • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané zasahovať do technickej povahy alebo obsahu webovej stránky. Iba prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení alebo pridaní niektorých častí webovej stránky.
  • Publikovanie akýchkoľvek údajov alebo informácií na webových stránkach s výnimkou týchto pravidiel sa nepovažuje za právnu zmluvu k vytvoreniu právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nie je vyslovene  uvedené inak.
  • Iba prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Súčasné podmienky pre používanie webových stránok sú platné ku dňu ich zverejnenia.

 

PREHLÁSENIE O OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI

  • Informácie zverejnené na webových stránkach sú založené na informáciách poskytnutých  prevádzkovateľom.
  • Prevádzkovateľ nezaručuje, že informácie na webovej stránke sú správne, presné a úplné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť materiály zverejnené na tejto webovej stránke a nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame straty alebo škody akejkoľvek povahy vyplývajúce z prístupu na webovú stránku a použitie akýchkoľvek informácií alebo odkazov na tejto webovej stránke.
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá  - priamo alebo nepriamo -  za praktiky ochrany osobných údajov, ani za obsah webových stránok tretích strán, vrátane (bez obmedzenia) reklám, produktov alebo iných materiálov alebo služieb dostupných z týchto webových stránok alebo zdrojov, ani za akékoľvek škody, straty alebo priestupky spôsobené alebo údajne spôsobené v súvislosti s užívaním  alebo závislosťou na takom obsahu, tovare alebo službách, ktoré sú k dispozícií na týchto externých stránkach alebo zdrojoch. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akékoľvek pripomienky, ktoré považuje, podľa svojho uváženia, za inzeráty, urážlivé, nezákonné, hanlivé, vulgárne alebo inak považované za neprijateľné.
  • Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah informácií uložených na žiadosť užívateľa na webovej stránke iba v prípade, pokiaľ by mohol prevádzkovateľ, vzhľadom k rozsahu svojej činnsoti, okolnostiach alebo povahe veci vedieť, že buď obsah uloženej informácie alebo užívateľove správane je nezákonné alebo, ak operátor preukázateľne potvrdil nezákonnú povahu uložených informácii alebo nelegálnych správaní sa užívateľov a nepodnikol kroky k okamžitému vymazaniu týchto informácií.
  • Prevádzkovateľ nie je povinný sledovať obsah ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na ich protiprávnosť.

Kontakt

Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto Podmienok použitia, prosím neváhajte nás kontaktovať , alebo nám napísať e-mail na: info@ishopforipsos.com

IPSOS

Heydukova 12
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Zodpovedný vydávateľ:

IPSOS s. r. o.
Slovanský dům, vchod E
Na Příkopě 22 
Praha 1 
110 00

Web Hosting

IPSOS s. r. o.
Slovanský dům, vchod E
Na Příkopě 22 
Praha 1 
110 00